PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY HOTELU ST. FLORIAN (dále jen "podmínky") POUŽITÉ POJMY: Správce dat: St. Florian, se sídlem ŠVEDSKÁ 88, 742 58 PŘÍBOR, ČESKÁ REPUBLIKA (dále "Hotel") Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby Hotelu Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami. 2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje Zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména Nařízení. PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Zákazníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat následující osobní údaje Zákazníků:  identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonní číslo),  v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH,  v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobyt objednala, či uhradila), 2  údaje o pobytu Zákazníka a využívaných službách a o výši a způsobu platby za poskytnuté služby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě),  v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí, 3. S těmito údaji pracují zejména zaměstnanci Hotelu. 4. U pořádaných akcí v Hotelu můžeme pořizovat v přiměřeném rozsahu fotodokumentaci (situační záběry z akcí) za účelem následného zveřejnění vybraných fotografií na našich webových stránkách či facebooku pro propagační účely. Takovýmto způsobem nejsou primárně zobrazováni návštěvníci konkrétní akce, nýbrž celková atmosféra akce, nepřipojujeme k nim ani popisky konkrétních osob návštěvníků akce. Dle odborného názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se v takových případech nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí dle občanského zákoníku; souhlas se zpracováním osobních údajů k "ilustračním" snímkům tedy není třeba vyžadovat. 5. Všichni kdo pracují s osobními údaji Zákazníků, byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji Zákazníků nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou: a. VÁCLAV HULVA (účetní a daňové poradenství); a b. PŘIBOR(obecní úřad obce PŘIBOR, kterému je Hotel povinen předávat osobní údaje na základě zákona). 6. Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o emailové adrese a telefonním čísle, je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností, a také z účetních a daňových předpisů. 7. Zpracování identifikačních údajů Zákazníka a údajů o pobytu Zákazníka a o poskytnutých službách a o výši a způsobu jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu týkajícího se pobytu Zákazníka, tedy zajištění objednávek a rezervací, uzavření a plnění smluv týkající se námi nabízených a poskytovaných ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb. 8. Bez poskytnutí výše uvedených údajů nemůžeme Zákazníkům poskytnout naše ubytovací služby. Pro poskytnutí stravovacích a dalších služeb žádné osobní údaje nepotřebujeme a tedy je pro tento účel ani nezískáváme a nezpracováváme. 9. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o pobytu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, účelem zpracování je zde výhradně možnost zasílat Zákazníkům marketingová a obchodní sdělení, tedy informace o zajímavých novinkách, slevách apod. Následně máte kdykoli možnost vyjádřit nesouhlas s dalším zasíláním marketingové komunikace. 3 10. Osobní údaje v tomtéž rozsahu zpracováváme též pro zasílání dotazníků spokojenosti po pobytu v našich hotelech, za účelem ověřit spokojenost Zákazníků s našimi službami a trvale zvyšovat kvalitu našich služeb pro Zákazníky. 11. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním výslovného sdělení na adresu Hotelu, či e-mailovou adresu floris59@seznam.cz. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení Hotelu. Dle Nařízení není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 12. Neprovádíme automatizované rozhodování, či jiné automatizované zpracování osobních údajů Zákazníka. 13. Veškeré výše uvedené údaje získáváme přímo od Zákazníka či osoby, která mu rezervaci našich služeb zajistila, a to v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. U rezervací zadaných prostřednictvím rezervačních portálů nám základní identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) předává rezervační portál. 14. Osobní údaje Zákazníka zpracováváme po dobu 7-ti let od pobytu v Hotelu. DPO, POVĚŘENEC 1. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní činností Hotelu není rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů anebo zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, není v souladu s Nařízením povinností Hotelu ustanovit správce nebo zpracovatele pověřence pro ochranu osobních údajů. INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH 1. Zákazník má kdykoli právo požádat Hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) v hotelovém systému, a (ii) knize hostů, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže údaje z hotelového systému a skartuje údaje z knihy hostů. Hotel však musí dostát zákonným požadavkům. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty. 2. Osobní údaje Zákazníka nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou uvedených v těchto podmínkách a orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů. 3. Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů mají Zákazníci mimo jiné následující práva:  právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme, 4  právo na opravu osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,  právo požadovat výmaz osobních údajů v případech stanovených Nařízením, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. Může tedy Zákazník požádat o výmaz svých osobních údajů, tato možnost však neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených Nařízením.  právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech předvídaných Nařízením,  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Zákazníka založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu,  právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení. 2. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:  k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů;  osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;  Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;  učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány. 3. Hotel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

Penzion St. Florian
Všechna práva vyhrazena 2019
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky